Har du lyst å gjøre en viktig jobb for klubben?

Ildsjel

Wing skal snart ha årsmøte. En av de viktige sakene som skal behandles der er valg. Er det noen som ikke sitter i styret i dag som har lyst til å ta en rolle i idrettslaget vårt som er «Klubben i mitt hjerte»? Nå har du muligheten til å melde deg sjøl. Og her er ikke orienteringskunnskapen det som er viktig, men organisasjons- og lederkunnskap. 

Hva vil du i tilfelle bidra med?

  1. Styre
  2. Kvalitetssikring (kontrollutvalg)

I tillegg trenger klubben alltid påfyll på ressurser i de ulike aktivitetsgruppene.

Kontrollutvalget er nytt og erstatter revisor. Dette ble vedtatt på idrettstinget i 2019.

Oppgavene til kontrollutvalget er som følger:

Ǥ 21 Kontrollutvalg

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

  • a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.  
  • b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
  • c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
  • d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.
  • e) [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.»

Som dere ser så er dette en større oppgave enn rollen som revisor. Oppgaven gir godt innsyn i klubbens drift og gir mulighet for å påvirke, og er viktig i kvalitetssikringa av idrettslaget.

Gi beskjed til valgkomiteens leder

Anne-Lise Bratsberg (albrats@online.no) om du har lyst på en rolle i idrettslaget!

mvh

Anne-Lise Bratsberg

på vegne av valgkomiteen