Innkalling til digital årsmøte

Det innkalles til årsmøte i Wing OK mandag 15. mars 2021, kl. 18-20.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 1 dag før årsmøte på e-post til wing@wingok.no. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Styret kan gi veiledning om hvordan man kan benytte Teams. Meld eventuelt om behov ved påmelding.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 28. februar 2021. Saksforslag kan sendes til wing@wingok.no.

Fullstendig saksliste inkl. årsmelding, revidert regnskap, forslag og innkomne saker sendes ut senest en uke før årsmøtet, vedlagt lenke til det digitale møterommet.

Foreløpig saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Valg av møteleder (dirigent), referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen.

4. Behandle årsmelding 2020.

5. Behandle regnskap for 2020.

6. Behandle innkomne forslag og saker (må være styret i hende innen 28.02.2021).

7. Fastsette medlemskontingent for 2021.

8. Vedta budsjett 2021.

9. Gjeldende vedtekter tilpasset til NIFs lovnorm

10. Kort gjennomgang av utkast til Wing OK sin organisasjonsplan.

11. Valg.

Stemmerett, valgbarhet: For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lovnorm for idrettslag § 6-1. Dette innebærer at et medlem må ha vært tilsluttet Wing OK i minst 1 måned og ha betalt kontingent.

Velkommen til årsmøte

Med vennlig hilsen styret

Klubbkonkurranse våren 2020

Neste uke starter vi med O-tekniske treninger med Klubbkonkurranse. Hver uke skal vi ha 2 løyper – skog (for alle nivå) og sprinttrening (bare en A+B nivå, men alle kan bli med). Dere kan se på planen nedenfor – men det kan endre seg, så se på Spond eller Facebook for aktuel info, det vil komme sammen med instruksjoner for løyper. Det vil fungere som vi har gjort med ukasløyper frem til nå. Man må skrive ut kartet selv eller bruke kartet på telefonen. Løyper vil være ute fra mandag til søndag kveld. Alle løyper vil være publisert på Livelox, vi har klubbabonnement og vi tror at det er en grei måte for å bli bedre. Hver uka skal vi også ha teori quiz.